ஏடால்ஃப் ஹிட்லர் – (இரண்டாம் பகுதி 2 of 2) – ஒரு மதிப்பீடு

சமீபத்தில் டிவிடியில் பார்த்த திரைப்படம் டவுன்பால்(Downfall). (ராமச்சந்திரன் உஷா இணையத்தில் இதைப் பற்றி ஒரு பதிவு இருந்ததாக ஞாபகம்) திரைப்படம் நனறாக எடுத்துள்ளார்கள். அதைப்பற்றி அவார்டாகொடுக்கிறாங்க? பிளாக்கில் பிறகு பதிவதாக திட்டமிட்டுள்ளேன். இது நெடுநாட்களாக நான் படித்து தெரிந்து கொண்ட உலகத்தலைவர்களைப் பற்றி ஒரு மதிப்பீடு எழுதவேண்டும் என்று நினைத்துக்கொண்டிருந்த ஒரு எண்ணத்தை செயல்படுத்த உதவியது. ஹிட்லரைப் பற்றி முதலில் பார்ப்போம். மனிதர்களுக்கு வரும் குரூர எண்ணங்கள் பலவற்றை வெளிப்படுத்துவதற்க்கு சந்தர்ப்பம், மற்றும் இணக்கம் அளிக்காத சமுதாய அமைப்பு எவ்வளவு இன்றியமையாதது என்பது இவர் வாழ்க்கை மூலம் அறிந்துக்கொள்ளலாம். ஆசை (நிறைவேறாததால்) கோபமாகி, கோபம் (முற்றியதால்) மூர்க்கமாகி, மூர்க்கம் (இயலாமையால்) வெறியாகி, வெறி பிற மனிதர்களின் எந்தவித உணர்ச்சிகளை எற்றுக் கொள்ளாத நிலைப்பாட்டிற்க்கு பல தலைவர்களை எடுத்துச்சென்றதாக வரலாறு கூறுகிறது. மனிதர்கள் தங்கள் உணர்ச்சிகளுக்கு வரையரையைகளை வகுத்துக்கொள்ளாமல் ஒவ்வொரு வரையரைகளயும் மீறும் பொழுது தங்கள் வெளிப்பாடுகளின் சீற்றத்திற்கு ஏற்றவாறு சராசரி மனிதன், பேராசைகாரன், கோபக்காரன், மூர்க்கன், வெறியன் என்பது போன்ற ஆளுமைகளுடனும் அடையாளப்படுத்தப்படுகிறார்கள். உணர்ச்சிகளை கட்டுப்படுத்தும் திறன் இல்லாததால் அல்லது கட்டுப்படுத்தும் கலையை கற்றுக்கொள்ளாததால் மனநிலை பாதிக்கப்பட்டவர்களாகவும் சில நேரங்களில் அடையாளப்படுத்தப்படுகிறார்கள். குரூரத்தின் எல்லயை கடந்துவிட்டவர்களுள் (வரலாறு பலரை இவ்வாறு நமக்கு அடையாளம் காட்டுகிறது) ஒருவர் ஏடால்ப் ஹிட்லர் என்று தோன்றுகிறது. தனி…
Continue Reading

ஏடால்ஃப் ஹிட்லர் – (முதல் பகுதி 1 of 2) – ஒரு மதிப்பீடு

சமீபத்தில் டிவிடியில் பார்த்த திரைப்படம் டவுன்பால்(Downfall). (ராமச்சந்திரன் உஷா இணையத்தில் இதைப் பற்றி ஒரு பதிவு இருந்ததாக ஞாபகம்) திரைப்படம் நனறாக எடுத்துள்ளார்கள். அதைப்பற்றி அவார்டாகொடுக்கிறாங்க? பிளாக்கில் பிறகு பதிவதாக திட்டமிட்டுள்ளேன். இது நெடுநாட்களாக நான் படித்து தெரிந்து கொண்ட உலகத்தலைவர்களைப் பற்றி ஒரு மதிப்பீடு எழுதவேண்டும் என்று நினைத்துக்கொண்டிருந்த ஒரு எண்ணத்தை செயல்படுத்த உதவியது. ஹிட்லரைப் பற்றி முதலில் பார்ப்போம். மனிதர்களுக்கு வரும் குரூர எண்ணங்கள் பலவற்றை வெளிப்படுத்துவதற்க்கு சந்தர்ப்பம், மற்றும் இணக்கம் அளிக்காத சமுதாய அமைப்பு எவ்வளவு இன்றியமையாதது என்பது இவர் வாழ்க்கை மூலம் அறிந்துக்கொள்ளலாம். ஆசை (நிறைவேறாததால்) கோபமாகி, கோபம் (முற்றியதால்) மூர்க்கமாகி, மூர்க்கம் (இயலாமையால்) வெறியாகி, வெறி பிற மனிதர்களின் எந்தவித உணர்ச்சிகளை எற்றுக் கொள்ளாத நிலைப்பாட்டிற்க்கு பல தலைவர்களை எடுத்துச்சென்றதாக வரலாறு கூறுகிறது. மனிதர்கள் தங்கள் உணர்ச்சிகளுக்கு வரையரையைகளை வகுத்துக்கொள்ளாமல் ஒவ்வொரு வரையரைகளயும் மீறும் பொழுது தங்கள் வெளிப்பாடுகளின் சீற்றத்திற்கு ஏற்றவாறு சராசரி மனிதன், பேராசைகாரன், கோபக்காரன், மூர்க்கன், வெறியன் என்பது போன்ற ஆளுமைகளுடனும் அடையாளப்படுத்தப்படுகிறார்கள். உணர்ச்சிகளை கட்டுப்படுத்தும் திறன் இல்லாததால் அல்லது கட்டுப்படுத்தும் கலையை கற்றுக்கொள்ளாததால் மனநிலை பாதிக்கப்பட்டவர்களாகவும் சில நேரங்களில் அடையாளப்படுத்தப்படுகிறார்கள். குரூரத்தின் எல்லயை கடந்துவிட்டவர்களுள் (வரலாறு பலரை இவ்வாறு நமக்கு அடையாளம் காட்டுகிறது) ஒருவர் ஏடால்ப் ஹிட்லர் என்று தோன்றுகிறது. தனி…
Continue Reading

Olympic Games

Sports of the Olympic Games At the first Olympic Games in 1896, there were nine sports contested. Since that time many sports have been added (and removed too) from the program. Only five sports have been contested at every summer Olympic Games since 1896: Athletics, Cycling, Fencing, Gymnastics and Swimming. In 2012 there was 26 sports contested, and in 2016 there will be 28 (see list). There are pages about the number of sports at each Olympiad, and also the changes over time. Recent Changes After the 2008 Olympics the sports of Baseball and Softball were dropped from the program. In August 2009 the International Olympic Committee (IOC) voted on which two sports will be added to the program for Rio 2016. There was a list of seven sports that they chose from: golf, rugby union,…
Continue Reading

Businesses Marketing Tutorials for Facebook, Instagram

  Businesses can use Facebook Learn how businesses can use Facebook to connect with real people and build connections through photos, videos, and ads. See how successful brands leverage the relationships built on Facebook to drive results. SMB Fast Track. Build your business by advertising on Facebook. This tutorial will quickly show you how to create a business Page and how to create ads to help promote your business. Brand Best Practices. This guide will show you how successful integration of Facebook’s tools can build brand awareness and ensure your message reaches your desired audience. Ads Manager. Ads Manager is where you can view, edit, and access performance reports for all your campaigns, ad sets, and ads. A/B Testing. A/B testing can help you compare the performance of two different ads for the same campaign. Take…
Continue Reading
Close Menu