பங்குச்சந்தை அடிப்படை (Basics of Stock Market) ????

பங்குச்சந்தை அடிப்படை (Basics of Stock Market) பங்குச்சந்தையை பற்றி பார்ப்பதற்கு முன், சில அடிப்படை தகவல்களை தெரிந்து கொள்வோம். தனியார் நிறுவனம் என்றால் என்ன ? (Private Company) கம்பனி என்றால் என்ன ? (Company) சரி! வாங்க பங்குச்சந்தை பற்றி பார்ப்போம் தனியார் நிறுவனம் என்றால் என்ன ? (Private Company) ஒரு நிறுவனம் என்பது கீழ்கண்ட இரு வகைகளில் உருவாக்கப்படுகிறது, தனியொருவர் மட்டும் முதல் போட்டு வியாபாரம் செய்தால் அது தனியார் வியாபாரம். (Private Business) சில நபர்கள் கூட்டு சேர்ந்து முதல் போட்டு வியாபாரம் செய்தால், அது பங்கு நிறுவனம் எனப்படும். (ஆங்கிலத்தில் Partnership எனப்படும்) கம்பனி என்றால் என்ன ? (What is meant by company?) மேலே கூறப்பட்ட Partnership என்பது முகம் தெரிந்தவர்களை மட்டும் சேர்த்து இயங்கக்கூடியது. இவற்றுடன் முகம் தெரியாத பலரையும் சேர்த்து வியாபாரம் செய்வதற்காக உருவாக்கப்படுவதற்கு கம்பனி என்று பொருள். இந்த கம்பனிகள் ரெஜிஸ்டார் ஆப் கம்பனீஸ் (Registrar of Companies) என்னுமிடத்தில் பதிவு செய்யப்படுகிறது. இதனால் அந்த கம்பனியின் கடன்களுக்கு அக்கம்பனியே பொறுப்பு, பங்குதார்கள் பொறுப்பல்ல. (பங்குதாரகள் என்பது கீழே விளக்கப்பட்டுள்ளது) பங்கு என்றால் என்ன ? (What is meant by stock?) மேலே கூறப்பட்ட கம்பனிகள்,…
Continue Reading

What Is Search Engine Optimization (SEO)?

Search Engine Optimization is the process of improving the visibility of a website on organic ("natural" or un-paid) search engine result pages (SERPs), by incorporating search engine friendly elements into a website. A successful search engine optimization campaign will have, as part of the improvements, carefully select, relevant, keywords which the on-page optimization will be designed to make prominent for search engine algorithms. Search engine optimization is broken down into two basic areas: on-page, and off-page optimization. On-page optimization refers to website elements which comprise a web page, such as HTML code, textual content, and images. Off-page optimization refers, predominantly, to backlinks (links pointing to the site which is being optimized, from other relevant websites). Types of SEO As the colors of the types of search engine optimization suggest, there are stark differences in the approach…
Continue Reading

How do I host a real domain name at home?

I explain how to get a host-name for free, even if you have dynamic DNS. But the free host-names provided by companies like freedns.afraid.org don't look as professional as a domain name of your own. They're fine if you want a name like dave.is-a-geek.com. But what if you want to host a domain name like www.dave.com  at home? There are two solutions. You can use a free service like freedns.afraid.org, which hosts your DNS (domain name service) for you— a method that works even if you have a dynamic IP address at home. Or you can run your own DNS server— a method that works only if you have at least two static IP addresses at home and requires a rock-solid reliable connection. Real Domain Names With freedns.afraid.org freedns.afraid.org also offers a free DNS service for…
Continue Reading

Remove Locky Ransomware and Decrypt Files

Locky Ransomware is a dangerous ransom virus which was made to lock your computer and deny access to your own files. Just like other ransomware, this new threat will encrypt certain files on the computer. It also changes file extensions to .locky one and demand payment before you can regain access and reverse this changes. It demands user to pay an amount of Bitcoins. Normally, Locky virus attacks a computer with the help of another malware, trojan, or virus. It find flaws on the system which it will utilized as an entry point so that the process is hidden to most antivirus programs. In fact, once Locky Ransomware is inside the PC, it instantly disables any security function running on the target computer. The lock window contains the following messages: All your files are encrypted with RSA-2048…
Continue Reading
Close Menu